Een greep uit de inhoud van Starter no. 10 van december 1999:

En verder...

UITSLAGEN BAANWEDSTRIJDEN

UITSLAGEN WEG- EN CROSSLOPEN

 

KOMENDE BAANWEDSTRIJDEN EN WEGLOPEN


VAN DE VOORZITTER
door Rob van der Wel

Het wordt dit keer -denk ik- een wat lang stukje dus ik zou zeggen: voeten op tafel, kopje koffie of glaasje prik erbij en lezen maar....
Allereerst denk ik dat jullie een datum in de agenda moeten noteren, namelijk 20 januari 2000. Op die dag wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Eén van de agendapunten zal zijn, het kiezen van een aantal vertegenwoordigers in het bestuur. Verleden jaar hebben Jebbe Westerbeek en Arjen Guikema aangegeven per 2000 af te zullen treden én niet herkiesbaar te zijn. Er ontstaan dus sowieso 2 vacatures waarvoor jullie je kandidaat kunnen stellen. Opgave s.v.p. via onze secretaris Ria Timmerman. Daarnaast is het zo, dat mijn 3e periode van 3 jaren er op zit als voorzitter en dat het dus óók mijn beurt is om af te treden. Ik heb besloten om mij nog voor 1 periode verkiesbaar te stellen en hoop dat jullie mij straks opnieuw zullen kiezen. Overigens kunnen natuurlijk ook andere kandidaten voor die functie zich melden bij de secretaris.

In de maand september 1999 schreef ik ten behoeve van de bestuursvergadering een stuk genaamd Doelstellingen 2000-2002. Het bestuur -ik niet uitgezonderd- werd aan het werk gestuurd, waarmee ik niet wil zeggen, dat er eerder niét werd gewerkt. In het kort gezegd kwam het er op neer dat wij ons moesten gaan bezinnen op een drietal vragen, namelijk:

Tijdens een gehouden bijeenkomst met het kader van Start'78 op 9 september 1999 in de kantine van de M.H.C., gaf ik een presentatie met betrekking tot een aantal door ons te ondernemen activiteiten.
Zo langzamerhand beginnen de contouren van waar wij heen willen zich helderder af te tekenen. Op 16 december 1999 vindt er een vervolgbijeenkomst met het kader plaats waarin het bestuur zijn visie zal presenteren. Vervolgens vindt presentatie tijdens de Algemene Ledenvergadering plaats. Ik wil echter een tipje van de sluier oplichten.
De activiteiten van Start'78 in Wolvega zullen sterk beperkt worden. Dit houdt verband met het feit dat wij nu in Steenwijk de beschikking hebben over een kwalitatief zeer goede trainingsaccommodatie. In Wolvega kan onvoldoende kwaliteit worden geboden en dat is juíst iets, wat wij willen versterken. Mede daarom is het bestuur ook erg blij met de komst van de nieuwe hoofdtrainer Wim van der Mark.
Maar ook andere argumenten spelen een rol. Het is ons zeer moeilijk (om niet te zeggen onmogelijk) gebleken om goed opgeleide trainers te vinden. Wij zullen mede daarom ons aanbod van trainingsfaciliteiten moeten beperken. Oók financieel is het niet aantrekkelijk om in Wolvega verder te gaan met het aanbieden van een sportproduct waaraan in onvoldoende mate behoefte bestaat.
Wat wél blijft is de recreatieve loopgroep van Folkert Sterkenburgh op de maandagavond én de trainingen voor de mini-pupillen en pupillen. Voor die laatste groep heb je immers niet persé een kunststof-atletiekbaan nodig, bovendien zit in die groep nog groei.
Het bestuur zal de taakomschrijvingen van de bestaande commissies en een aantal functies doorlichten en aan de tijd aanpassen . Tevens zal er een aantal nieuwe commissies worden ingericht.
Uiteraard hebben wij daar vrijwilligers voor nodig, maar onze ideeën zijn helder. Nieuwe commissies zullen zijn: een jeugdcommissie, een sponsorcommissie en een accommodatiecommissie.
Er wordt nu gewerkt aan het maken van taakomschrijvingen, die zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering beschikbaar zijn. Ik verzoek jullie er alvast over na te denken of je lid wilt worden van zo'n commissie en eigenlijk doe ik zelfs een dringend beroep op jullie medewerking want je weet het; zondere vrijwilligers géén vereniging.
Verder wordt er natuurlijk ook steeds hard gewerkt aan de nieuwe kantine en de kleedkamers. Het gebouw aan de buitenkant ziet er al erg mooi uit. Aan de binnenzijde wordt nu ook volop aandacht besteed. Er moet nog wel heel veel gebeuren voordat op 18 maart 2000 alles echt officieel geopend kan worden en extra handen zijn van harte welkom. Neem daarvoor even contact op met Arjen Guikema of Paul Kaastra. Zij kunnen je direct informeren over wélke hulp op welk moment nodig is.

Terug naar bovenkant pagina


VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE
door Addy Ritsema

In Starter no. 8 (october 1999) hebben we onze tegeltjesactie aangekondigd. Hierop hebben we al een aantal leuke reacties binnengekregen. U kunt nog steeds uw creatieve ideeën in een tegeltje verwerken!
Geef u daarvoor op bij Addy Ritsema, Ans Guikema of Paul Kaastra. Op pagina 3 van genoemde Starter staan de afmetingen en bijbehorende prijzen. Bent u de Starter kwijt, ook dan kan het nog. Bel even naar Addy, Ans of Paul.

Terug naar bovenkant pagina


VAN DE BESTUURSTAFEL
door Ria Timmerman, secretaresse

Zoals jullie al hebben kunnen lezen in het stuk van de voorzitter zijn wij van plan om op donderdag 20 januari 2000 onze Algemene Ledenvergadering te gaan houden. Houdt deze datum vrij en komt allen naar deze vergadering toe!

Plaats: CSG Eekeringe, Oostwijkstraat 8, Steenwijk; Aanvang: 20.00 uur.

Onderstaand vindt u de voorlopige agenda. Heeft u nog punten voor deze vergadering geef deze dan door aan de secretaris.
Verder zou ik namens het bestuur iedereen alvast heel prettige Kerstdagen en een heel bijzondere jaarwisseling willen toewensen. En voor het jaar 2000 hoop ik dat wij met onze atletiekvereniging goede resultaten mogen boeken zowel op de baan als op de weg. En dat ons ledenaantal sterk mag gaan groeien. Een belangrijke datum in 2000 is zaterdag 18 maart. Op die datum zal de officiële opening plaats gaan vinden van onze atletiekaccommodatie.

Aan de leden en de ouders van de jeugdleden en verdere belangstellenden van A.V. Start ‘78

Steenwijk, december 1999

VOORLOPIGE AGENDA:

1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 april 1999
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen van:
a) Bestuur
b) Wedstrijd Organisatie Commissie
c) Technische Commissie
d) Wedstrijdsecretaris uit- en thuiswedstrijden
e) Kantine Commissie
f) Redactie Commissie
g) Financiële Commissie
5. Presentatie: "Doelstellingen 2000-2002"
6. Bestuursverkiezing
7. Verslag kascommissie
8. Financieel verslag 1999
9. Begroting 2000 en vaststellen contributie
10. Uitreiking prestatiebekers
11. Benoeming kascommissie
12. Verkiezing clubman/vrouw van het jaar
13. Rondvraag
14. Sluiting

- Bestuur van Start ‘78-

TOELICHTING AGENDAPUNTEN Agendapunt 6:
Volgens het bestuursrooster zijn Arjen Guikema en Jebbe Westerbeek en Rob van der Wel aftredend.
Arjen en Jebbe stellen zich niet herkiesbaar. Rob van der Wel is wel herkiesbaar.
Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden.

Het bestuur bestaat thans nog uit de volgende personen:

Rob van der Wel

voorzitter

;

rooster van aftreden

2000

Ria Timmerman

secretaris

;

rooster van aftreden

2001

Hendri Schokker

pen.meester

;

rooster van aftreden

2001

Arjen Guikema

lid

;

rooster van aftreden

2000 (1999)

Nel Zwerver

lid

;

rooster van aftreden

2001

Jebbe Westerbeek

lid

;

rooster van aftreden

2000 (1999)

Paul Kaastra

lid

;

rooster van aftreden

2001

Agendapunt 9:
De begroting voor 2000 is op de ledenvergadering beschikbaar. Hiervoor zal een leespauze worden ingelast. Er wordt een contributieverhoging voorgesteld van 10%.

Groep

Contributie 1999

KNAU-afdracht

Wedstrijdlicentie

Minipup

f. 95,00

f. 16,25

f. 0,00

Pupillen B/C

- 111,00

- 16,25

- 11,25

Pupillen A

- 122,00

- 16,25

- 11,25

Junioren C/D

- 144,00

- 17,50

- 19,75

Junioren A/B

- 165,00

- 17,50

- 19,75

Recreanten 1x trainen

- 135,00

- 19,00

- 0,00

Recreanten

- 218,00

- 19,00

- 0,00

Senioren

- 218,00

- 19,00

- 31,50

Agendapunt 11:
De kascommissie bestaat uit tenminste twee door de Algemene Ledenvergadering te benoemen leden. Bestuursleden, noch familieleden kunnen lid zijn van deze commissie.
In 1998/1999 bestond de commissie uit Jan de Lange en Henk Veenstra en Jan Driegen was reserve. Jan de Lange is aftredend. Henk Veenstra heeft zijn lidmaatschap opgezegd bij de vereniging en nu zal Jan Driegen dus no. 1 worden en zal er een tweede persoon gekozen moeten worden voor de kascommissie. En een reserve.

Terug naar bovenkant pagina


THE OUTSIDERS SLAAN TOE...
over wedstrijden en trainingen en zo

Wat brengt het jaar 2000? Zal de loopgroep van Rob kan het Wel meedoen met de marathon van Berlijn? Begint Boer Berenburg eindelijk met zijn mini-camping in het kader van "Kamperen bij de Boer" nu hij niet meer van zijn prijzengeld rondkomt? Gaat Taxi-Hans II een poging doen om zijn eigen Superkûpertiet te verbeteren nu hij het inschrijfformulier voor de marathon van Rotterdam op de bus heeft gedaan? Zal het bestuur er nog in slagen ex-lid Desi Bouterse over te halen de officiële opening van de nieuwe baan te verrichten en de naam van de baan te onthullen? Overigens, het verwondert ons dat er ook een nieuwe naam voor het clubhuis zou moeten komen... Dat doet, dachten we, de naam van de baan geen recht en kan verwarrend werken. Of zou het een logische combinatie worden van Desibaan en Boutersehok?

Aanvankelijk waren er wat kritische geluiden over de kleur van het clubhuis, maar we vinden clubhuis en baan toch wel prachtig bij elkaar passen. En dan het interieur! We lazen in de krant dat jullie buren, de korfballers, een vloerverwarming maar luxe vinden. Ze moesten eens weten dat bouwmeester Gaaikema de doucheruimtes al badkamers noemt, dus we verwachten ook nog sauna’s, bubbelbaden, stoombaden en wat al niet meer! Voor sommige bouwers zal het spijtig zijn dat binnenkort deze leerzame klus tot het verleden behoort. Zo vernamen we dat timmerman Hans van Jolanda Monica de in het elektriek thuiszijnde Lange Jan toeriep dat de looplamp het niet deed. Waarop de Lange Jan hem duidelijk maakte dat hij daarvoor het aan/uit knopje moest gebruiken. Niet dat Hans van Jolanda Monica zich hoeft te schamen. Want is het niet een blooper dat vaklui namens de PTT een kastje inbouwen vlak voor de contactdozen langs zodat deze niet gebruikt kunnen worden? Wisten jullie dat de telefoon in de kantine overgaat ook al staat hij er niet, of nog sterker zelfs de kantine er niet stond? Kijk dat vinden we nou wél weer knap van die PTT, of hoe ze tegenwoordig ook maar moge heten...

Hoe loopt het eigenlijk met jullie tegeltjesactie? We vernamen dat opa Jan Driessen wel een hele tegelwand voor zichzelf wilde opeisen, en Lange Jan, da’s nog meer gedurfd, een tegeltje in de vrouwendouche. Waarop prompt Petra van Jan van Petra haar tegeltje in de mannendouche wilde hebben. Tja, het is nog te bezien of jullie tegeltjesvrouw Adje Ritzen-Emmer en tegeltjesman Paulus Kaatstra aan al die wensen kunnen voldoen… Dat tegelijk met al dat nieuws er meer veranderingen op til zijn verbaast ons niet. "Peuters Hakkepuf naar kantine atletiekvereniging", zo lazen we in de krant. Het aangekondigde nieuwe beleid van het bestuur is dus al zichtbaar! Want wat vinden de peuters van de peuterspeelzaal daar voor speeltuig? Vanzelfsprekend kogels, discussen en speren en dan is het nog maar een kleine stap naar "Peuters Hakkepuf naar atletiekvereniging".

De eerste winterse trekjes hebben we weer gehad. We zagen Jeroen Bob Ritsema met een bobslee heel hard naar beneden glijden. Joop Boomsma daarentegen houdt niet van gladheid, hij viel van zijn fiets! Zou hij wel weten dat er fietsen zijn met zijwieltjes? Maar keiharde kerel als hij is deed hij toch mee aan de cross in IJhorst, met volgens onze speciale waarnemer zijn kop in het verband "als een Phantom of the Opera". Boer Berenburg werd weer gevraagd lezingen te houden over zijn NYC-marathon. Hoort ook bij deze tijd van het jaar, maar wordt het voor die man niet eens tijd voor een nieuwe uitdaging, dat wil zeggen nieuwe stof voor lezingen? En is ook niet typerend voor deze donkere tijd dat Nelleke Z. haar autolichten liet branden tot de accu leeg was? Seizoengebonden of niet viel ons nog een verschijnsel op, waar niet aan valt te ontkomen: de post-marathonale depressie! Dalton Brother Wolter William, lopend van huis, wilde na een wilde zondagochtendtraining op de Woldberg, met de Start’78 jeep van Dalton Brother Klaas Joe thuisgebracht worden. Maar dan zijn de Daltons keiharde kerels, ook onder elkaar, want Wolter William kon van Klaas Joe naar huis lopen en niets anders!

Is de ooit onafscheidelijke tweeling Sietske en Klaske uit elkaar? BB’s nieuwste wijsheid: "Onder loofbomen is het slecht dennenappels zoeken". Tandartsassistente Ria T.: "Wat medisch geheim! Als ik wil geef ik jullie zo een lijstje met Starters zonder eigen gebit!" Moeder-overste Ella wil door tot het einde van de volgende eeuw! Dit en nog heel veel meer van die verrassende Start-nieuwtjes in de komende edities van uw eigen cluborgaan!

Beste redactie, wij danken u voor plaatsing van dit stukje in uw blaadje, wensen een ieder het allerbeste, enne... doet u toch vooral deze keer alle slachtoffers van de blessuregolf van THE OUTSIDERS de hartelijke groeten!

Terug naar bovenkant pagina


VAN DE REDACTIE
door de redactie

"Uren, maanden, dagen, jaren vliegen als een schaduw heen". Dit besef dringt des temeer tot ons door nu we niet alleen aan het einde van alweer een jaar maar ook, met veel ophef en drukte, aan het einde van een eeuw en zelfs van een millennium zouden zijn gekomen… Daarentegen zeggen de mensen die kunnen tellen dat de twintigste eeuw nog vol gemaakt moet worden omdat de jaartelling bij jaar 1 begon en het derde millennium dus pas in 2001 begint… Al klopt dit wiskundig als een bus, in ieder geval is het uniek en bijzonder de overgang naar het nieuwe jaar 2000 te mogen beleven.
Wij gaan dus niet mee in het rijtje dat dit de laatste Starter is van de eeuw en de laatste van het millennium, wel is het de laatste van het jaar. We gaan dan even pauzeren en het volgend jaar met het februari-nummer gewoon weer verder, in het jaar dat onze nieuwe baan en ons nieuwe prachtige clubhuis zal worden geopend. Dat betekent ook voor Start’78 een bijzondere periode met de overgang van de oude baan naar de nieuwe baan en van het het oude naar het nieuwe clubhuis.
In het voorwoord viel te lezen dat het bestuur ook een nieuw beleid voorbereid, verwoord in "Doelstellingen 2000-2002". Wij wensen het bestuur de wijsheid toe het juiste beleid te kiezen, gericht op de wensen van de leden waarom het uiteindelijk draait, binnen de mogelijkheden die daarvoor openstaan.
Tenslotte wensen we iedereen, leden, donateurs, adverteerders (bij wie dit laatste clubblad ook is bezorgd), kortom

Terug naar bovenkant pagina


VAN DE OPENINGSCOMMISSIE
door de openingscommisie

Op 18 maart 2000 is het zover! Dan moet de bouw van het clubhuis zover zijn afgerond dat onze nieuwe kunststofbaan én ons clubhuis officieel kunnen worden geopend.
Om zo’n belangrijk gebeuren in de geschiedenis van Start’78 niet ongemerkt voorbij te laten gaan is tijdens een kadervergadering een ‘openingscommissie’ in het leven geroepen. Deze commissie, bestaande uit Addy Ritsema, Ria Timmerman, Ankie Wullems, Jan Driegen, Folkert Sterkenburgh en Rob van der Wel, houdt zich bezig met het programma rondom de opening.

Een paar vergaderingen zijn inmiddels geweest, genoeg om een tipje van de sluier op te lichten.

We hebben het idee om het karakter van Start’78 als regiovereniging tot uitdrukking te brengen door vanuit verschillende windstreken in estafettevorm de letters naar de baan te brengen die, daar aangekomen, tezamen de naam van de nieuwe baan gaan vormen. Een leuke puzzel voor de persoon die de openingshandeling verricht om de lopers/letters in de juiste volgorde te zetten? Vervolgens wordt het clubhuis geopend. Dit klinkt simpel maar gesmeerd zal het niet gaan. Het schijnt dat bepaalde elementen roet in het eten willen gooien! Toch rekenen we erop dat uiteindelijk, als het moet met behulp van de sterke arm, dit officiële gedeelte van het programma tot een goed einde komt. Hierna komt een sportief gedeelte en een spelgedeelte. In dit stadium denken we aan een Coopertest, een spelletjescircuit en tot besluit een serieuze 5000 meter in het kader van de lange-afstand-competitie. Voor ieder wat wils! En tussendoor kan natuurlijk het clubgebouw worden bezichtigd.

Heeft iemand verder nog een geniaal idee dan horen we dit graag!

We hopen op een grote opkomst van leden, oud-leden en sympathisanten. Houdt dus 18 maart 2000 vrij! Het programma start om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 14.30 uur. Broodjes en drinken aanwezig.

Terug naar bovenkant pagina


IK GEEF DE PEN AAN ………?
door Nynke van Bemmel

Hallo allemaal,

Ik ben Nynke van Bemmel. Ik ben 13 jaar en zit in de tweede klas op het Linde College. Ik zit sinds vorig jaar oktober op atletiek. Ik vind het heel leuk. De meeste onderdelen vind ik wel leuk behalve de 1000 en de 600 meter. Met de clubkampioenschappen heb ik ook meegedaan. Het was jammer dat het zulk slecht weer was. Verder was het wel gezellig.
Ik woon sinds 4 jaar in Willemsoord, daarvoor woonde ik in Harmelen. Ik heb drie zusjes Tjarda (zit vanaf oktober dit jaar ook op atletiek), Yourica en Anna.
Andere hobby’s die ik heb zijn brieven schrijven en keten met vriendinnen. Nou ga ik stoppen, want ik weet niks meer.

Doei Nynke

Ik geef de pen door aan Hedwig den Hartog

Terug naar bovenkant pagina


EEN KLEIN BERICHT UIT GROOTEBROEK d.d. 1 november 1999
door Harry van Essen

Beste Jan,

Hier weer een brief met nieuws uit Noord-Holland. Het gaat goed met ons, dus daar hoef je je geen zorgen om te maken. Het lopen op zich gaat nog steeds redelijk, hoewel ik daar weinig tijd voor heb. De blessure aan de knie is zo goed als verdwenen en daar ben ik zeer content mee. Ik loop nog geen uren achter elkaar, maar ik zie de toekomst met het hardlopen weer met een goed gevoel tegemoet, alleen moet ik het koppie erbij houden.
Na het lezen en bewonderen van de laatste Starter kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat het blad er goed verzorgd uit ziet en ons hier in Grootebroek een goed beeld geeft van wat er bij Start’78 gebeurt. Trouwens de niets verbloemende foto van onze Nico en Tegla en de fotoreportage van de bouw van de kantine waren zeer verhelderend. Het maakte duidelijk wie de werklui waren en wie de opzichters. Ook de foto's van de survivaltocht gaven een goed beeld van wat voor ontberingen de deelnemers doorstaan hebben. De bekentenissen (grapje) van een Trainster doen het hier zeer goed bij de vrouwen.

Als jij geen opzienbarend nieuws hebt over jouw buurman Klaas dan heb ik toch eventjes een nieuwtje, Jan. Ik denk zelfs dat Piet van Ria hier voor gaat zitten en zich gaat afvragen of hij toch nog eenmaal een marathon gaat lopen. Het zit zo: mijn buurman Martin waar ik mee trainde heeft alle wetten van het lopen omver gelopen. Hij is in de marathon van Amsterdam eerste geworden bij de mannen 45 in een tijd van 2 uur en 48 min. Dat is pas nieuws! Zijn P.R. op de 10 km is 45 min. en op de halve marathon 1 uur en 40 min. Dus Jan, er is voor ons als Starters nog veel te leren. Daarom wil ik toch nog mijn verlate felicitaties overbrengen aan de heren Jan Groen en Wolter van der Veen voor het behalen van een echte tijd op de marathon.

Jan, ik weet het, loop ze en hou het koppie erbij.

Groetjes, Harry van Essen

P.S. Wij wensen alle leden, adverteerders en donateurs een gezegende kerst en een sportief 2000 toe.

Fam. H. van Essen
Waterrad 8
1613 CN Grootebroek

Beste Harry,

Laat ik inderdaad maar beginnen met mijn nieuws over mijn eigen snelle buurman Klaas. Hij loopt volgend jaar die eenmalige grote loop over die grote nieuwe brug in Denemarken. Nou, ze zullen daar opkijken! En weet je wie ook grote plannen heeft? Hans Kuiper! Eerst loopt hij 16 april de marathon van Rotterdam, daarna brengt hij in de nacht van 4 op 5 mei lopend een bevrijdingsvuur van de Grebbeberg in Rhenen naar Lekkerkerk (plm. 80 km) en daarna gaat hij 31 mei weer van start met de Roparun naar Parijs. Als die maar niet is opgebrand voor de rest van het jaar!

Harry, ik heb verder nog een merkwaardig verhaal. Een tijdje geleden liep ik na een stukje lopen in het bos naar m’n auto terug en zag al van ver iets vreemds aan de trekhaak. Ik dacht: "Wie heeft er nou een plastic drinkbekertje omgekeerd op mijn trekhaak geplaatst?" Dichterbij bleek dat mijn originele zwarte trekhaakdop was verwisseld door een witte Brink-dop. Waarschijnlijk vond deze wisseltruc al eerder plaats tijdens een club-training want in diezelfde tijd was het Piet van Ria ook overkomen.
Harry, stel je nou eens voor dat een volgende keer iemand spontaan jouw wieldoppen vervangt! Dus ik natuurlijk even schrijven naar Brink Trekhaken in Staphorst. Nou Harry, zij beweerden dat ze geen activiteiten hadden ondernomen. "Moet overijverige Brink-dealer aan het werk geweest zijn". Ze waren het met me eens dat bij uitdelen van hun doppen er geen verwisseling van bestaande doppen mocht plaatsvinden en boden mij aan tegen vertoning van hun brief een gratis nieuwe zwarte dop op te halen. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan, maar hun slotopmerking kon ik wel appreciëren. "De multi-functionele witte Brink dop mag u behouden, zodat u na uw hardloop-activiteiten een frisse slok kunt nemen."

Harry, ik loop het bos nog even in.

Tot schrijfs, Jan

P.S. Ook prettige feestdagen, veel goeds in het nieuwe jaar, en zie ik je tussendoor bij de 30 van de 30ste?

Terug naar bovenkant pagina


BELEVENISSEN VAN EEN TRAINSTER
door Petra de Lange

Poeh Poeh hebben jullie het gelezen ik heb de gouden griffel gekregen van de redactie en dat alleen maar omdat ik op het a viertje ben gebleven met mijn kletspraat. Soms is het kletspraat en soms wil ik de mensen wel eens bereiken door middel van dit schrijven. Of dat zo is, is een tweede. Ik weet dat de jonge lui die ik train dit zeker lezen want ze worden erg benauwd als ik het tijdens het trainen over de Starter heb. Roland is erg bang dat ik schrijf dat hij verkering heeft met ……….. en wat te zeggen van al die kleppende dames bij hen past echt dat liedje van boer wat zeg je van mijn kippen. Kwek kwek kwek. Over kwekken gesproken de nieuwe naam van het clubhuis zou best eens Het proat huus kunnen worden want daar wordt ook wat over en bij gepraat. Tijdens een koele herfstige training -de winter moet nog komen- probeerde ik wat jongelui om te kopen om te helpen met het hout sjouwen een patatje zou het mij wel waard zijn maar helaas alleen Martin en Roland hadden hun werkkleding aan en liepen met de houten latten te sjouwen als of het hun dagelijks werk was. Misschien gingen zij alvast in training want zij gaan binnenkort verhuizen. Bovendien kreeg ik ook wel advies hoe ik mijn rat moest opvoeden in ieder geval slagroom geven was uit den boze. Maar alle gekheid op een stokje het zou wel fijn zijn als er bij het sjouwwerk wat meer handen kwamen helpen en als je wilt bel dan de bouwcoördinator even. Even over die foto’s die geregeld in het blad staan mooi hoor jongens maar ik mis toch iemand die geregeld s’avonds aan het werk is wat zeg ik die altijd in de avond uren aan het werk is en zij jawel zij verdiend toch minstens een plaatsje op de foto bij al die zware jongens. Misschien is het ook een idee om het clubhuis naar haar te noemen als het af is. Het Jager huus en nu willen jullie wel weten wie ik bedoel nou gewoon Ankie Wullems Jager, de vrouw die alle dakpannen heeft gesjouwd en menig pakket hout uitgepakt en opgeruimd heeft. Doordat dit allemaal in het donker moet gebeuren en zij daarom niet zo opvalt als de mannen van de bouwploeg op zaterdag vind ik toch dat zij wel een aparte melding verdient. Nu hoor ik de andere bouwers mopperen en wij dan? Oké ook een applausje voor jullie en een extra voor Ankie. Zoals jullie wel gezien hebben is de Sint in ons land en wij moeten daar dan ook wat aan doen. Doen we ook. Als deze Starter in de bus valt ben ik hopelijk al weer hersteld van een leuke surprise avond bij mij thuis. Een avond met de jeugd dat zijn dus die bengels die ik wintertraining geef. 24 stuks hebben zich opgegeven en zijn de verplichting aangegaan om een surprise te maken en een gedicht in elkaar te flansen. Volgend jaar is er vast weer een feestje voor de kleintjes in onze kantine maar zij waren verleden jaar aan de beurt en nu dus de ouderen. Het kan zijn dat ik nooit meer in staat ben om een stukje te schrijven na deze avond maar daar komen we dan in het nieuwe jaar wel achter. Het trainen in de nieuwe school is mij reuze mee gevallen want ik kan van veel materiaal gebruik maken, er staat weinig achter slot en grendel hopelijk wisselt de gemeente volgend jaar niet weer van school. Het is natuurlijk altijd wat rumoeriger dan de buiten training en door het wedstrijd element in de training wordt er veel meer lawaai gemaakt maar dat maakt niet uit. De Coopertest werd alweer wat beter bezocht dan de eerste keer. Alleen jammer voor de lopers dat er twee aanvangstijden in omloop zijn. Want met koud weer is het toch nadelig als je nog wat langer moet wachten voor de start. Als je lekker warm kunt staan scheelt het weer wat. Ondanks de kou zag ik toch wel weer veel bloot en daarmee bedoel ik blote armen of benen. Ik waarschuw altijd mijn pupillen dat het nu te koud voor bloot is en de afgelopen keer stond ik mooi voor aap want mijn eigen Jan had blote benen. Ik was zelf heel erg verbaasd want hij is nooit een blote benen loper als het erop lijkt dat het geen 25 graden of warmer is zo zie je maar weer. Het crossseizoen is alweer in volle gang en dat heeft iedereen kunnen lezen in de krant, onze starters doen het uitstekend tussen de bosjes door en daarmee wil ik er toch nog even op wijzen dat er op de zaterdag ook bostraining wordt gegeven door Liesbeth of Denise. Als je C junior bent mag je er aan mee doen. Als er een clubcross is dan is er natuurlijk geen training want dan doe je mee aan de cross. Ook als het regent of sneeuwt doe je mee aan de cross en wat betreft het sputteren van je vader en moeder nou die laat je gewoon in de auto zitten en je zegt dat er over zeven minuten weer bent. En na de finish haal je een warm bekertje chocolademelk en dat breng je dan naar pa of moe en de volgende keer staan ze bij de finish om jou toe te juichen en op te vangen als een ware kampioen. En nu is het voor de laatste keer in dit jaar wel welletjes geweest met mijn geschrijf ik wens iedereen een fijne kerst toe en een goed begin van het jaar 2000. Wel raar als je dit al in november moet zeggen maar het is niet anders. Succes bij de komende wedstrijden en tot ziens in de volgende Starter. (hopelijk want ik heb nog een surprise avond te gaan).

Heeft Petra als oud-redactielid, ondanks de Gouden Griffel, toch nog klachten over de inhoud van de Starter? Ankie Wullems heeft wel degelijk in de Starter gestaan en, vooruit dan maar, nu nog een keer! Bovendien zagen we bij de heren zelden een actiefoto (óf er wordt geposeerd óf er wordt gepauzeerd), maar Ankie is volop in bedrijf! (redactie)

Terug naar bovenkant pagina


DE 30 VAN DE 30STE
gepresenteerd door de feestcommissie

HERINNERING

Wegens het succes van vorig jaar presenteert de feestcommissie andermaal de 30 VAN DE 30STE langs een prachtige route door de bossen rondom Wilhelminaoord en als we zijn uitgelopen laten we een buffet lopen. Daarna volgt de prijsuitreiking van de LA-competitie 1999 en voor wie dat wil een borrel na.

`s middags:

twee gezellige duurlopen van 30 km en 10 km
voor lopers met respectievelijk meer en minder kilometers in de benen
verzorging onderweg en met gelegenheid tot douchen na

wandeling van ca. 5 km
voor niet-lopers die reeds 's middags zijn meegekomen

Het vertrekpunt is bij de kantine van vv Old Forward in Wilhelminaoord (adres: zie verder). De start van de 30 km is om 13.00 uur, van de 10 km en 5 km om 15.00 uur.
Het tempo van de duurloop is rustig en wordt bepaald door een voorloper. De deelname aan de duurlopen is geheel gratis en ook toegankelijk voor niet-Start'78-leden. Opgave vooraf niet nodig.

`s avonds:

Chinese maaltijd
prijsuitreiking van de LA-competitie
borrel na

voor lopers en niet-lopers (of mensen die `s middag niet vrij konden nemen)

De lokatie voor het avondprogramma is de kantine van vv Old Forward, Linthorst Homanstraat 4 in Wilhelminaoord, tel. (0521) 3817 47. Aanvang 18.30 uur.

Het avondprogramma is zoals gebruikelijk toegankelijk voor alle senior Start'78-leden, juryleden, donateurs en partners. De maaltijd bestaat uit een lopend buffet. De kosten hieraan verbonden bedragen f 22,50 p.p. reeds bij inschrijving te voldoen. Opgave voor het avondprogramma vóór 20 december a.s. bij Jan Driegen, Jan de Lange, Petra de Lange of Folkert Sterkenburgh

Terug naar bovenkant pagina


WELKOM NIEUWE LEDEN
door Yvonne Morris

Alweer drie Starters geleden, vertelden drie "nieuwe" leden iets meer over zichzelf. Intussen zijn er uiteraard alweer een heel aantal nieuwe leden bijgekomen. De junioren D zullen misschien in het vorige interview al twee namen hebben gemist. Want Arjen Grotenhuis (13) en Martinique Groen (12) waren ook al lid sinds de zomer. De redactie kreeg hun namen echter pas door, na het verschijnen van dat interview. Vooruit… des temeer evaring hebben ze nu.

Waarom ze op atletiek zijn gegaan weten ze uiteraard nog wel.
Arjen Grotenhuis: "Ik deed eerst voetbal, maar vond dat niet zo leuk meer. Het lukte eigenlijk niet meer zo goed. Het enige wat nog wel goed ging was over het veld rennen!"
Dus de stap voor Arjen was klein: rennen ofwel hardlopen kan bij Start’78. En hij bewees dat het inderdaad goed ging. Na een aantal andere wedstrijden werd Arjen in oktober clubkampioen JD.
Martinique Groen: "Ik heb al eerder op atletiek gezeten, als pupil. En ook al ben ik toen gestopt, ik ben het altijd leuk blijven vinden."
Ook Martinique deed gezellig mee aan de clubkampioenschappen. Gewoon omdat het leuk is. Ze zegt dan ook vrolijk dat ze laatste is geworden!

Na bijna een half jaar weten ze vast hun leukste onderdeel.
Arjen: "Eigenlijk alles wel, het gaat ook best goed. Maar ik vind de 80 m en 1000 m wel erg leuk.
Martinique: "Bij mij lukt lopen juist niet zo goed, sprinten al helemaal niet. Dat geeft niet, maar ik vind discus dan veel leuker.

En wat doen ze als ze niet op de atletiekbaan zijn?
Arjen: "Ik doe slagwerk." Slagwerk? "Je weet wel, drummen en zo".
Martinique: "Paardrijden, daar ben ik ook nog lid van."

Officieel per 1 oktober kreeg Start’78 er maar liefst tien nieuwe leden bij.

Hoe kwam dat zo?
George Milionis (8): "Ik hoorde van een vriendje in Meppel altijd leuke verhalen en wou het ook proberen."
George vindt het zelf ook leuk en werd als enige pupil C ook nog clubkampioen. Hij kreeg een "mooi plaatje om neer te zetten".
Lindy Schurman (9): "Mijn vader loopt hard en ik fietste vaak mee, toen wilde ik zelf ook wel lopen."
Maandag werd ze lid en zaterdag was ze al clubkampioen. Een cross lijkt haar ook wel leuk. "Dan moet ik nog iets harder trainen", zegt Lindy.
Herman Winter (11): "Via school kon ik kennismaken met atletiek, en zo kon ik 4x meedoen voor ƒ5,=, na 4x vond ik het steeds leuker."
Z’n moeder zegt dat hij ook al een aantal medaillewedstrijden deed en steeds blij met brons thuiskwam.
Petra Anna Bakker (11): "Dat kreeg ik ook op school, een kennismakingsboekje. Ik zou wel graag een cross willen doen."
Petra Anna deed niet mee met de clubkampioenschappen, want ze had toen zwemwedstrijden.
Tjarda van Bemmel (11): "Atletiek heeft zoveel onderdelen en dat leek me leuk en afwisselend."
De afwisseling bij de clubkampioenschappen vond ze dus ook heel leuk. Ze won niets, maar leuk was het zeker.
Renée van Zijp (11): "In Duitsland zat ik ook op atletiek, daar beviel het niet zo goed, niet serieus genoeg. Ik wou het hier weer proberen en hier vind ik het heel leuk."
Ze werd 2e op de clubkampioenschappen, 2e met een 1000 m en 3e met een driekamp. Dus serieus is het hier zeker.
Bonnie de Boer (13): "Ik ben er samen met Renée opgegaan. Ik hou zelf heel veel van sporten en samen kozen we atletiek."
Bonnie deed ook mee met de clubkampioenschappen en de werpdriekamp. Ze won niets, maar kreeg wel een vaantje. Leuk.

Welk onderdeel is tot nu toe het leukst?
George: "De oefeningen aan het begin en kogelstoten."
Lindy: "Verspringen."
Herman: Wanneer we dit vragen is Herman net op schoolkamp. Maar z’n moeder gokt dat hij technisch leuker vindt dan lopen.
Petra Anna: "Ik denk ver en kogelstoten. Maar ik heb nog niet alles zo vaak gedaan, ik vind lopen ook wel leuk."
Tjarda: "Inderdaad weet ik het ook nog niet precies. Ik denk kogelstoten, maar heb dat nog maar 1x gedaan."
Renée: "Lopen vind ik leuk, vooral sprintjes trekken."
Bonnie: "Rennen.. nou ja, hardlopen, maar niet te lang. Dat is wel leuk, maar dan krijg ik gauw last van mijn knie."

Wat doen de "nieuwelingen" nog meer, naast atletiek?
George: "Voetballen af en toe, maar atletiek is leuker."
Lindy: "Paardrijden en tekenen."
Herman: "Linedansen, hobbyclub, knutselen, lezen. Linedansen is op dezelfde avond als atletiek"
Petra Anna: "Zwemmen en lezen."
Tjarda: "Lezen en leuke dingen doen met vriendinnen."
Renée: "Ik voetbal wel eens in m’n vrije tijd."
Bonnie: "Vroeger zat ik op paardrijden, maar ik ben geen lid meer omdat er steeds mensen bijkwamen die het niet snapten."

En om de tien leden van oktober compleet te maken komen we bij de familie Kielema terecht. Die kwamen het veld op met drie man sterk!

Wat waren hun beweegredenen vragen we ons af?
Jannie (ma) Kielema: "In Duitsland liep ik altijd met een boel dames in het bos. Hier gebeurde dat niet, dus ging ik bij de vereniging. Wat ik overigens heel gemoedelijk en fijn vind. Iedereen bij Start’78 gaat zo leuk met elkaar om."
Jannie heeft wegens de verhuisdrukte nog niet aan wedstrijden meegedaan. Ze wil nu eerst d’r conditie in stand houden.
Martin Kielema (14): "Na een operatie moest ik van m’n vader sporten. In Duitsland deed ik al atletiek en vond dat leuk."
Roland Kielema (12): "Ik ging bij mijn broer kijken en kreeg toen vanzelf ook zin."
Martin en Roland hadden wat meer tijd dan moeder en deden dus wel mee met de clubkampioenschappen. Roland werd 3e en Martin 1e in zijn klasse. "Maar ja, ik was ook de enige", geeft Martin grif toe.

Wat vindt de familie het leukste onderdeel?
Jannie: "Lopen uiteraard, want ik zit bij de loopgroep. Ik heb wel eens een ½ marathon gedaan, maar heb het nu te druk."
Martin en Roland: "Hoogspringen is het leukst." Hierin zijn ze unaniem.

En wat is leuk buiten atletiek?
Jannie: "Handwerken en lezen als ik tijd heb."
Martin en Roland: Wederom unaniem "Voetbal en computeren."

Tjonge, jonge wat een leden! We hadden nog willen vragen of ze zichzelf in drie woorden konden omschrijven. Maar we hebben geen ruimte meer. Dit vonden ze geen van allen een probleem, want pfff zeg: dat is moeilijk. Daar was iedereen het over eens.
Start’78 is blij. We hebben er weer enthousiaste, spontane en vrolijke doorzetters bij. Wat een clubkampioenen en wat een familie!

Ron van Doorne, Nick Schokker, Saskia van der Laag en verdere nieuwe leden stellen zich in een volgende Starter voor.

Terug naar vorige paginaTerug naar bovenkant pagina