De oprichting van START'78 op 22 december 1977

Bron: plakboek van Hans Hes

Uit Het Dagblad van 23 december 1977:

Voorzitter Roffel tijdens oprichtingsvergadering:

"Start '78 kan niet wachten op sportpark Nieuwe Gagels"

STEENWIJK - Start 78 is een feit. Gisteravond woonden zo'n 30 leden de oprichtingsvergadering bij van Steenwijks nieuwe atletiekclub. Zoals bekend is Start '78 een afgescheiden vereniging van de sportclub Steenwijk. De vergadering werd geopend door Evert Roffel, ook voorzitter van sportclub Steenwijk. Hij memoreerde dat er voor een eigen, échte atletiekclub in en voor regio Steenwijk een gegronde bestaansmogelijkheid is.

'Wij kunnen onszelf bedruipen', stelde hij en verder: 'Als atletiekclub hoeven wij niet zoveel kosten te maken. Wij trainen op de Woldberg, dat kost niets. Er worden diverse acties gehouden, zoals een koekaktie, die nu al erg succesvol is gebleken. Een eerste 'oplaag' was binnen twee dagen uitverkocht'.
De nieuwe vereniging kent per 1 januari 1978 een eigen cluborgaan: Starter.

Bestuursverkiezing
Evert Roffel, die gezien mag worden als één van de vaders van het atletiekgebeuren in Steenwijk, zei dat hij als voorzitter wilde blijven helpen aan de verdere uit- en opbouw van de atletiekvereniging. Het bestuur werd zonder tegenkandidaten gekozen. Evert Roffel dus op de voorzittersplaats. Jan de Krijger de secretaris en Lous Visser als penningmeester, tezamen het dagelijks bestuur vormend. De andere bestuursleden zijn Joop de Vos, Frans Ruczynski, Folkert Hoornstra, Agaath Oldert en Jim Koopman. Folkert Hoornstra moest wegens ziekte en Jim Koopman wegens verblijf in het buitenland op deze oprichtingsvergadering verstek laten gaan.

Accommodatie
In zijn oprichtingswoord als voorzitter vroeg Evert Roffel aandacht voor de accommodatieproblemen van de atletiekclub. 'Ronduit slecht is de toestand van het trainingsveld aan de Parallelweg', riep Roffel uit 'en daar komt nog bij dat ook Noveas op hetzelfde veld traint. Een onhoudbare situatie. Onze beste atleten weigeren pertinent op deze baan te trainen!' De ijsbaan is als alternatief genoemd. Een goed alternatief.
Er is een bodemonderzoek geweest, maar de uitslag is nog niet binnen.

Home
'Wanneer kunnen wij beschikken over een eigen veld, een eigen home, eigen kleedkamers, een eigen baan?' zo vroeg Roffel zich verder af. 'Wij zitten er dringend om verlegen. Ik voorzie ongelukken als de toestand van het veld aan de Parallelweg niet danig en tijdig wordt verbeterd'. Over het nieuwe sportpark: 'De voetbalvereniging 'Steenwijk' kan er pas op z'n vroegst in 1979 op terecht. Start zou dan misschien pas in 1980 aan de beurt zijn. Er moet nú wat gebeuren!'

Lid Damhuis voerde aan dat er in Steenwijkerwold nog wel een veld vrij was, het oude veld van de voetbalvereniging Steenwijkerwold. Het nieuwe bestuur zal deze mogelijkheid onderzoeken.

Evert Roffel
Evert Roffel: wanneer eigen 'home'?

Commissies
De verkiezing van leden voor de kascontrolecommissie leverde geen problemen op. De heren Hans Spitzen uit Steenwijk en Spin uit Giethoorn werden hiervoor benoemd. De commissie van beroep zal bestaan uit lid Bob Visser, aangevuld met een bestuurslid, die tezamen volgens de statuten een derde lid zullen kiezen. Het doel van deze commissie is dat leden in beroep kunnen gaan tegen royement en schorsing. 'Ik hoop dat we deze commissie nooit nodig zullen hebben', aldus de voorzitter. Tot leden van de evenementencommissie zijn benoemd de heren Jim Koopman, Mensch en Bos. De materiaalcommissie zal bestaan uit de heren Zeefat en Martens. De commissie organisatie wedstrijden uit de heren Oort, Hes, De Jong en De Vos. Deze commissie kon al enige data bekend maken: zo zal de Gieterse Punterloop gehouden worden op 12 augustus 1978; de Woldbergloop op 2de Paasdag 1978; de Lambertusloop in Oldemarkt op 12 mei 1978; de Wolvegaaster Lindeloop op 5 juli 1978, terwijl voor de Wallenloop in Steenwijk 2 augustus 1978 staat genoteerd. Verder staat nog de loop in Noordwolde op het programma, alsmede de clubkampioenschappen. De redactie van het clubblad bestaat uit de heren Hes, De Jong en De Vos. De verschijningsfrequentie is 10 maal per jaar. De technische commissie, die onder andere zorgdraagt voor het samenstellen van de teams, bestaat uit de heren Vriezema, De Krijger, Visser, De Vos, Hes en Ruczynski. Getracht zal worden ook met een damesteam de competitie in te gaan, terwijl het totaal aantal teams op 8 gesteld wordt. De commissie verheugt zich op het feit dat de vereniging betrekkelijk weinig vervoersproblemen kent.

Plakboek
Het wedstrijdsecretariaat alsook het clubarchief wordt beheerd door de heren Hes en De Jong. Met name De Jong zal trachten door middel van het bijhouden van een plakboek ('het zullen er wel vele worden') de geschiedenis van de AV Start '78 voor het nageslacht te bewaren.

Penningmeesteresse Lous Visser deelde mee, dat de contributie hetzelfde is zoals is vastgesteld door de sportclub Steenwijk. Het verschil is dat Start '78 de gelden per kwartaal zal innen. Tevens wordt opgeroepen voor minimaal f10,- donateur van de jonge vereniging te worden. De evenementencommissie, bij monde van de heer Bos, maakte bekend dat er een bazar/rad van avontuur zal worden gehouden.

Het winnende clubembleem, zoals dat ook zal prijken op de kleding van de Steenwijker atleten, is gemaakt door Jopie Roffel, die evenals de op de tweede plaats geëindigde een fles drank kreeg.
Het clubembleem is ook uitgevoerd in de clubkleuren, terwijl bij het vaststellen van de vorm is gedacht aan het ronde van de discus. De naam AV Start '78 is in gestileerde vorm in deze discus aangebracht.


Uit de Opregte Steenwijker Courant van 23 december 1977:

Atletiek op eigen benen.

Start '78 opgericht

STEENWIJK - De atletiekvereniging Start '78 kan van start gaan. Dat werd gisteravond besloten tijdens de oprichtingsvergadering in het Posthuis te Steenwijk. In een korte inleiding memoreerde Evert Roffel de bestaansmogelijkheden die aanleiding waren geweest voor het zelfstandig worden van de atletiekvereniging. "We zijn met Sportclub Steenwijk in vrede uit elkaar gegaan. Het atletiekmateriaal is allemaal ter beschikking gesteld van de nieuwe atletiekvereniging", mocht de heer Roffel tot tevredenheid vaststellen.

"We hebben enorm hard moeten werken om deze zelfstandigheid rond te krijgen. Dit in verband met het nieuwe verenigingsrecht en het gereed maken van de statuten en huishoudelijk reglement. Maar met enthousiasme is dit prima gelukt", zei Roffel.

Het eerste punt van de agenda betrof de bestuursverkiezing. Na enkele opmerkingen i.v.m. het huishoudelijk reglement werd dit na stemming als volgt samengesteld. Voorzitter Evert Roffel. Secretaris Jan de Krijger, penningmeester mevr. Lous Visser, bestuursleden Joop de Vos, Frans Ruczynski, Folkert Hoornstra, mevr. Agaath Oldert en de heer Jim Koopman.

Voorzitter Evert Roffel legde in z'n openingswoord de vinger op enkele zere plekken waarvoor de atletiekclub nu reeds staat. "Zoals het nu lijkt zullen we het komende jaar weer gebruik moeten maken van de huidige oefenaccommodatie op het gemeentelijk sportpark aan de Parallelweg. Voor atletieknormen een zeer, zeer slechte accommodatie, die we bovendien niet eens optimaal kunnen gebruiken omdat dit veld gedeeld moet worden met de korfbalclub. Er komen ongelukken van, zodat er op korte termijn beslist een ander alternatief moet komen", was Evert Roffel van mening.

POSITIEF
Een positief punt kon hij ook melden. Sporthuis Visscher stelde de nieuwe vereniging een electronische stopwatch ter beschikking. Er werd een zevental commissies benoemd. Evenementencommissie, materiaalcommissie, organisatie wedstrijden, redaktie clubblad, technische commissie, wedstrijdsecretaris en een clubarchivaris.
In de technische commissie werden de trainers benoemd, ze bestaat nu uit hoofdtrainer Herman Vriesema, Frans Ruczynski, Joop de Vos, Bob Visser, Jan de Krijger en Hans Hes welke laatste bovendien als wedstrijdsecretaris fungeert. Clubarchivaris wordt de heer Rob de Jong die het wel en wee van de atletiekvereniging zal bijhouden. Om de vereniging een startkapitaal te verschaffen is men reeds met een koekactie bezig die uitstekend loopt. In het voorjaar zal er bovendien door de evenementencommissie een soort bazar worden georganiseerd waarvoor de heren Koopman, Mensch en Bos zorg zullen dragen.
De prijs voor het beste ontwerp voor het clubembleem ging naar mej. Jopie Roffel. Het bestuur heeft tevens een nieuw contributiesysteem ontworpen die nu via een acceptgirokaartenregeling zal plaats vinden.

De naam van het nieuwe clubblad zal voortaan de Starter gaan heten. De aktiviteiten voor het komende jaar staan ook grotendeels vast. Aan de competities zullen een achttal teams gaan deelnemen. De wedstrijden die volgend jaar georganiseerd worden in samenwerking met andere verenigingen zijn: maandag 27 maart (tweede paasdag) de Woldbergloop, vrijdag 12 mei Lambertusloop Oldemarkt, woensdag 5 juli Lindeloop Wolvega, woensdag 2 augustus Wallenloop Steenwijk en zaterdag 12 augustus Punterloop Giethoorn. Bij deze wedstrijden worden ook trim-prestatielopen gehouden. Dit is eveneens het geval op woensdag 30 augustus met de Loop van 't Wold te Steenwijkerwold.

Evert Roffel kon deze goed bezochte vergadering besluiten met de wens uit te spreken dat het bedrijven van atletiek niet alleen hardlopen is maar dat er ook andere onderdelen zijn die je kunt beoefenen, op een "echte" baan. De nieuwe vereniging begint met een ledental van ruim 120, dat uit de gehele kop van Noordwest-Overijssel en Zuid-Friesland vandaan komt. Het bestuur stelt zich dan ook op het standpunt dat men dan ook een vereniging voor heel de regio wil zijn.

Terug naar vorige pagina Terug naar bovenkant pagina