orgmenu

Huishoudelijk reglement AV Start '78

(Huishoudelijk Reglement AV Start '78 2012 versie)

Vastgesteld in de jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 22 maart 2012

Artikel 1
De vereniging “Atletiekvereniging START '78 erkent de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie als het algemeen leidinggevend lichaam op het gebied van de atletiek.

Artikel 2
1. START '78 heeft een cluborgaan, dat de naam “STARTER” draagt en dat aan alle leden gratis zal worden uitgereikt.
2. Het clubcostuum bestaat uit een rood shirt met op de borst het Start '78-embleem en een zwart broekje.

Artikel 3
Aan de vereniging START '78 kan worden toegevoegd een clubarts die geen lid van de vereniging zal behoeven te zijn.
De clubarts zal op alle vergaderingen, zowel die van het bestuur als die van de leden, aanwezig mogen zijn en hij zal daarbij een adviserende stem hebben.

Artikel 4
1. Het bestuur kan terzijde worden gestaan door één of meerdere wedstrijdsecretarissen, door het bestuur te benoemen uit de leden van START '78.
2. De wedstrijdsecretarissen dragen er zorg voor dat de door de KNAU te organiseren wedstrijden ter kennis van de leden worden gebracht. Hij (zij) zorgt(en) voor de tijdige en juiste inschrijving met inachtneming van de door de KNAU voorgeschreven bepalingen, terwijl zij tevens belast kunnen worden met de organisatie der thuiswedstrijden.

Artikel 5
1. Het bestuur kan terzijde worden gestaan door commissies als bedoeld in artikel 8, lid 4 van de Statuten.
2. Het bestuur bepaalt de taak van de door haar ingestelde commissies en legt per commissie deze taak vast in een taakomschrijving, welke in het bezit dient te zijn van de secretaris van de vereniging en de secretaris van de onderhavige commissie.

Artikel 6
1. De wedstrijdsecretaris of andere leden van een commissie maken geen deel uit van het bestuur, doch kunnen op de bestuursvergadering worden uitgenodigd.
2. Zij hebben op die vergadering een adviserende stem.
3. Zij zijn aan het bestuur verantwoording schuldig.

Artikel 7
1. Geen vergadering van het in artikel 8, lid 3 van de Statuten bedoelde dagelijks bestuur zal geldig zijn, indien niet tenminste twee leden daarvan aanwezig zijn.
2. Zo vaak de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden zulks nuttig of nodig achten, zal een bestuursvergadering bijeen worden geroepen. In ieder geval wordt eenmaal in de twee maanden een bestuursvergadering gehouden.
3. Geen, voor de eerste maal bijeengeroepen bestuursvergadering zal geldig zijn wanneer minder dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Is zulks het geval, dan kan opnieuw een bestuursvergadering worden uitgeschreven, welke, mits zij tenminste zeven dagen tevoren is geconvoceerd, rechtsgeldige besluiten kan nemen ongeacht het aantal aanwezigen, doch uitsluitend kunnen dan besluiten worden genomen terzake de op de bedoelde convocatie vermelde agendapunten.
4. Van alle bestuursvergaderingen, van alle vergaderingen van het dagelijks bestuur en van alle ledenvergaderingen worden door de secretaris of een ander door het bestuur aan te wijzen lid notulen bijgehouden en in de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Artikel 13
1. Iedere commissie, bedoeld in artikel 13 der Statuten, heeft een voorzitter en een secretaris.
2. De functies worden door de commissieleden zelf onderling verdeeld.
3. De voorzitter der commissie roept de commissie in vergadering bijeen en leidt de besprekingen.
4. De secretaris der commissie houdt de notulen bij, brengt eventueel rapporten uit en brengt voor 1 februari schriftelijk bij de secretaris van het bestuur verslag uit over de werkzaamheden der betreffende commissie in het afgelopen verenigingsjaar.
5. Bestuursleden hebben recht van toegang op iedere commissievergadering. Op hun verzoek zal hen het woord moeten worden verleend.

Artikel 14
1. De Technische Commissie (TC) bestaat uit tenminste drie leden.
2. De TC is belast met de uitvoering en juiste naleving van het wedstrijdorganisatorisch reglement der KNAU.
3. Met name behoort het samenstellen van de vertegenwoordigende ploegen van de vereniging tot de taak van de TC.

Artikel 15
1. De kascontrolecommissie bestaat uit tenminste twee door de algemene vergadering te benoemen leden.
2. Bestuursleden, noch familieleden van deze, kunnen lid zijn van de onder sub 1 bedoelde commissie.
3. Een lid dezer commissie kan slechts één jaar zitting hebben.
4. De kascontrolecommissie oefent toezicht uit op, en controleert de boeken en bescheiden der penningmeester, zo dikwijls zij dit nodig oordeelt, doch in ieder geval vóór 1 maart over het op 1 januari daarvoor geëindigde verenigingsjaar. Van haar bevindingen brengt zij op de jaarlijkse algemene vergadering schriftelijk verslag uit, met het voorstel de penningmeester c.q. het bestuur al dan niet décharge te verlenen.

Artikel 16
De jaarlijkse algemene vergadering stelt de jaarlijks verschuldigd contributies vast, met dien verstande dat:
a. Indeling van leden geschiedt overeenkomstig de reglementen van de KNAU.
b. Kosten verbonden aan de wedstrijdlicentie, die recht geeft op deelname aan wedstrijden, voor alle leden exclusief minipupillen, trimleden en juryleden, alsmede kosten verbonden aan het KNAU-lidmaatschap, voor alle leden exclusief minipupillen en trimleden, dienen door de leden in het eerste kwartaal te worden voldaan. Een overzicht van deze bedragen wordt telkenmale in de STARTER vermeld.
c. De statuten en het huishoudelijk reglement worden op de website van AV START '78 gepubliceerd.

Artikel 17
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen dat in strijd is met de Wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de KNAU, alsmede met de door de KNAU van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen of waardoor de belangen van de KNAU, dan wel van de atletieksport in het algemeen worden geschaad.
2. a. Daargelaten de bevoegdheid van de KNAU om overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b. te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen.
b. Tegen een door het bestuur opgelegde straf kan betrokkene in beroep gaan bij de algemene vergadering, met inachtneming van het in lid 7 van dit artikel bepaalde.
3. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1 onder a, kunnen door de vereniging de volgende straffen worden opgelegd:
- berisping:
- boete tot een maximum van € 100,-.:
- schorsing:
- royement (ontzetting uit het lidmaatschap).
b. Een lid kan niet worden gestraft dan nadat hem de gelegenheid is geboden zich te verdedigen tegen de tegen hem ingebrachte beschuldiging(en). Een opgelegde straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld.
In spoedeisende gevallen kan het bestuur de beslissing mondeling aan het lid mededelen.
c. Van het opleggen van een straf kan in het clubblad mededeling worden gedaan.
4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
5. a. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
b. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van de reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
6. a. Tegen een door het bestuur opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
b. Tegen de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde straffen staat geen beroep open.
7. Eventuele straffen, opgelegd wegens wanbetaling, kunnen eerst worden ingetrokken nadat het achterstallige geheel is voldaan.

Artikel 18
De door het bestuur en/of commissies binnen hun bevoegdheid ten behoeve van START '78 gemaakte kosten zullen onder overlegging van gespecificeerde declaraties aan de betrokkene worden vergoed.

Artikel 19
1. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen.
2. De onder sub 1 bedoelde wijzigingen treden in werking een dag nadat zij in het clubblad van Start '78 zijn gepubliceerd.

Artikel 20
Het bestuur is bevoegd in het kader van het algemeen belang, die activiteiten te ontwikkelen welke zij nuttig en/of nodig oordeelt. Hieraan kunnen ook niet-leden op voorstel van het bestuur deelnemen.

Artikel 21
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke- of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur minimaal vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 22
In alle gevallen waarin noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het bestuur.