orgmenu

Algemene Ledenvergadering

Ten minste ťťnmaal per jaar, meestal in maart, organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering. Het bestuur legt daarin verantwoording af voor het gevoerde (financiŽle) beleid van het afgelopen jaar. Op de agenda staan ten minste:
 • Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
 • Jaarverslag van het bestuur
 • Verslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascommissie
 • Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten
 • Vaststelling van de contributies
 • Vaststelling van de begroting
 • Benoeming bestuursleden
 • Benoeming commissieleden
 • Rondvraag


 • De financiŽle handel en wandel van het bestuur wordt gecontroleerd door een door de Algemene Ledenvergadering aan te stellen kascommissie
  Op de Algemene Ledenvergadering heeft ieder lid stemrecht. Kinderen tot en met 14 jaar mogen hun stemrecht niet uitoefenen maar mogen zich door een ouder laten vertegenwoordigen.

  Van de Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur een verslag opgesteld.
  verslag ledenvergadering 2010
  verslag ledenvergadering 2011
  verslag ledenvergadering 2012